STANOVY KLUBU MALÉHO FOTBALU „1. WC LACHTÁNCI“

 

Čl. 1 – Název, sídlo a statut klubu

1.1.  Ustavuje se klub malého fotbalu /dále jen klub/ 1. WC Lachtánci, se sídlem

v Praze 9, Horních Počernicích, ul. Stoliňská 842, PSČ: 193 00.

1.2. 
Klub vzniká jako dobrovolná, výběrová, sportovně-společenská, zájmová a politicky nezávislá organizace, sdružující hráče, funkcionáře, trenéry, rozhodčí a příznivce. 

Čl. 2 – Poslání klubu

2.1. Posláním klubu je zejména:
 
zabezpečovat komplexní rozvoj malého fotbalu v rámci vlastního klubu
 umožňovat hráčům klubu start v soutěžích malého fotbalu jak v ČR, tak v zahraničí hájit zájmy všech členů klubu při styku s jinými orgány a organizacemi
 podílet se aktivně prostřednictvím svého vedení na dění v pražském, ale i celostátním malém fotbalu
 zajišťovat v rámci svých možností pro členy klubu patřičné sportovní a společenské vyžití
 zabezpečovat členům klubu prostřednictvím zastřešujících orgánů přístup k využívání stávajících tělovýchovných zařízení a výhledově se soustředit na případné vybudování vlastní základny

Čl. 3 – Členství v klubu

3.1.    Obecné zásady členství


3.1.1. O členství v klubu se může ucházet každý, kdo souhlasí s posláním klubu, jeho stanovami a zároveň odevzdá přihlášku prezidentovi klubu.

3.1.2. O přijetí uchazeče o členství v klubu rozhoduje výbor klubu /dále jen VK/. V případě nesouhlasu s rozhodnutím výboru má každý člen klubu právo svolat valnou hromadu klubu.

3.1.3. Minimální počet členů klubu je sedm.

3.1.4. Člen klubu nesmí být členem jiného klubu Hanspaulské ligy.

3.2.   
Základní práva člena klubu
Člen klubu má právo:

3.2.1. Účastnit se aktivně podle svých možností a zájmu sportovního a společenského života klubu a podílet se na výhodách, které z členství v klubu plynou.

3.2.2. Účastnit se valných hromad a volit orgány klubu. Hráči, funkcionáři a trenéři mají hlas rozhodující, ostatní členové mají hlas poradní.

3.2.3. Být volen do  orgánů klubu.

3.2.4. Dostávat informace o činnosti klubu a odebírat případné klubové tiskoviny.

3.2.5. Podávat náměty a připomínky k činnosti klubu a žádat jejich zveřejnění v případných klubových tiskovinách, na klubových webových stránkách či v Kronice klubu.

3.2.6. Kdykoliv své členství v klubu ukončit.

3.3.   
Základní povinnosti člena klubu

Mezi základní povinnosti člena klubu patří:
3.3.1. Hradit pravidelné členské příspěvky, pokuty a jiné finanční požadavky klubu ve stanovené výši a ve stanovených termínech.

3.3.2. Dodržovat stanovy a další závazné dokumenty klubu.

3.3.3. Vystupovat vždy v zájmu klubu.

3.3.4. Vykonávat zodpovědně všechny klubové funkce, které po případném zvolení přijme.

3.3.5. Šetřit a chránit klubový majetek.

3.4.    Zánik členství


Členství zaniká:

3.4.1. Vystoupením – každý člen může své členství v klubu kdykoliv ukončit, přičemž je povinen toto oznámit VK.

3.4.2. Vyškrtnutím z důvodu neplnění povinností člena klubu.

3.4.3. Vyloučením z důvodu závažného provinění proti principům platným v klubu, a dále proti sportovním a etickým normám.

3.4.4. O vyškrtnutí a vyloučení rozhoduje VK. Potrestaný člen má právo se odvolat k valné hromadě, a to do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného rozhodnutí VK o zániku jeho členství v klubu. Stanovisko a rozhodnutí valné hromady je považováno za konečné.

3.4.5. Při jakémkoliv způsobu ukončení členství je osoba, která členství v klubu ukončila, povinna uhradit své finanční a jiné závazky vůči klubu. 

Čl.4 – Organizační struktura klubu

4.1. Obecné organizační zásady

4.1.1. Klub má právní subjektivitu, veškerý majetek nabývá do svého vlastnictví a řídí se obecně platnými zásadami hospodaření.

4.1.2. Klub má zájem být členem zastřešujících organizací, jimiž jsou zejména Pražský klub malého fotbalu, Svaz malého fotbalu při Česko-moravském fotbalovém svazu, případně jiné organizace.

4.1.3. Klub si vyhrazuje z jakýchkoli zastřešujících organizací, jichž se stal členem, kdykoliv vystoupit. 

4.2. Valná hromada klubu

4.2.1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada členů /dále jen VH/.

4.2.2. Řádná VH se schází 1x ročně.

4.2.3. Mimořádná VH musí být svolána výborem klubu, pokud o to požádá minimálně polovina členské základny klubu, a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku ústního požádání či doručení písemné žádosti komukoliv z členů VK. 

4.2.4. Každý člen klubu musí být o zasedání VH vyrozuměn minimálně 5 dnů před jejím konáním.

4.2.5. VH má tyto výlučné pravomoci:
 
rozhoduje o vzniku a zániku klubu, jeho názvu, jeho symbolice, případném majetko-právním vypořádání.
 
volí výbor klubu
 
rozhoduje o členství klubu v jiných organizacích
 
schvaluje stanovy a jejich změny
 
schvaluje organizační řád klubu
 
schvaluje případné další dokumenty klubu
 
schvaluje rozpočet klubu a zprávu o hospodaření klubu
rozhoduje o výši členských příspěvků, o výši finančních pokut za nedodržování
organizačního řádu klubu či o jiných náhradách souvisejících s činností klubu
          má právo měnit rozhodnutí výboru klubu

4.2.4. VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu,k platnému usnesení VH je potřeba třípětinového souhlasu členů přítomných na VH. 

4.3. Výbor klubu

4.3.1. Činnost klubu v mezidobí konání VH řídí výbor klubu.

4.3.2. VK rozhoduje o všech záležitostech, ale jeho rozhodnutí jsou opravitelná VH.

4.3.3. VK má čtyři členy a to prezidenta klubu, sekretáře klubu, ekonoma klubu a zástupce hráčů.

4.3.4. VK zastupuje klub ve styku s jinými orgány a organizacemi. Přímo jménem klubu jsou oprávněni jednat všichni členové výboru klubu.

4.3.5. VK je volen na období jednoho roku, a to vždy po skončení jarní části soutěže.

4.3.6. VK je schopen jednat a usnášet se, jsou-li přítomni alespoň 3 členové VK, přičemž nutnou podmínkou je přítomnost prezidenta klubu nebo sekretáře klubu.  

Čl. 5 – Majetek a hospodaření klubu

5.1. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
 
členské příspěvky
 
finanční a věcné ceny plynoucí ze sportovní činnosti
 
příspěvky a dotace od jiných organizací či osob, včetně darů
 
příjmy z případných vlastních ekonomických aktivit klubu, včetně reklamní činnosti

5.2. Zásady pro hospodaření klubu upravuje VH. 

Čl. 6 – Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto stanovy schválila ustavující valná hromada klubu v Praze dne:

6.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace klubu MV ČR.